Usługi księgowe

Księgi rachunkowe

W ramach świadczonych usług oferujemy:
- bieżące prowadzenie zapisów w ewidencji Ksiąg Rachunkowych,
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług,
- sporządzanie deklaracji VAT,
- przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
- sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych do Urzędów Skarbowych i do KRS – bilansu, rachunku zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej,
- sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego,
- utrzymywanie stałego kontaktu z ZUS i Urzędami Skarbowymi w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- sporządzanie raportów dostosowanych do wymagań Klienta, dla zarządu i właścicieli,
- ponadto dla podmiotów nowo powstałych – opracowanie lub dostosowanie zasad polityki rachunkowości, w tym stworzenie zakładowego planu kont.

Księgi i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

W ramach świadczonych usług oferujemy:
- bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
- sporządzanie zeznań podatkowych

Usługi kadrowe – płacowe

W ramach świadczonych usług oferujemy:
- naliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego
- sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
- prowadzenie dokumentacji kadrowej,
- ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej,
- sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
- sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
- prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS,
- sporządzanie i przekazywanie deklaracji i raportów do ZUS i urzędu skarbowego,
- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

Pozostałe usługi

Ponadto możemy Państwu zaoferować inne usługi:
- pomoc przy zakładaniu firm i ich rejestracji,
- uzyskiwanie zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
- obsługa kontroli skarbowych oraz badań i przeglądów sprawozdań finansowych Reprezentację Klienta przed urzędami – takimi jak urzędy skarbowe, statystyczne, organami kontroli skarbowej, ZUS, PIP, KRS i sądami,
- wyprowadzanie zaległości księgowo – podatkowych,
- audyt księgowy (przegląd ksiąg rachunkowych), nadzór nad księgowością, prowadzoną we własnym zakresie przez Klienta, np. w formie okresowych przeglądów ksiąg oraz weryfikacji prawidłowości księgowań i deklaracji podatkowych,
- obsługa przelewów bankowych: sporządzenie przelewów wynagrodzeń pracowniczych, sporządzenie przelewów dla instytucji publiczno-prawnych,
- przygotowywanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami w zakresie kompletowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu,
- przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych oraz budżetów rocznych,
- kontrola i windykacja należności,
- świadczenie usług księgowych w siedzibie klienta.

Ponadto posiadamy doświadczenie w:

- rozliczanie dotacji unijnych,
- rozliczanie dotacji z PUP,
- rozliczanie dotacji z wydziału edukacji,
- rozliczanie najmu i administracji nieruchomościami, ewidencji kosztów eksploatacji.